Miljö och
socialt ansvar

Solportens verksamhet skall bedrivas med miljöhänsyn, detta bl a genom att välja resurssnåla alternativ som kan bidra till en hållbar utveckling. Vår syn på samhällets lagar och förordningar, gällande miljö, är att de uttrycker minimikrav. Solportens organisation skall ständigt sträva efter förbättringar i syfte att minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöpolicyn inbegriper alla delar i verksamheten från förvaltning till förädling. Miljöarbetet skall vidare vara en naturlig del av verksamheten.

Miljöpåverkan

Den enskilt största miljöpåverkan, som Solportens verksamhet ger upphov till, är energin som går åt till att värma upp fastigheterna. För att minska miljöpåverkan, vid uppvärmningen, uppgraderas driftsanläggningarna successivt. Förbrukning av värme, el och vatten mäts månadsvis per fastighet, i hela beståndet, för att avvikelser från normalförbrukningen snabbt skall kunna upptäckas och korrigeras.

Under 2008 har Solportens två sista oljeuppvärmda fastigheter konverterats till bergvärmeuppvärmning, där den ena behållit en oljepanna som extraresurs under årets kallaste dagar. Förutom dessa två fastigheter uppvärms fastighetsbeståndet med fjärrvärme. I Solna och Sundbyberg kommer 95 % av fjärrvärmen från värmepumpar och förnyelsebara bränslen. Radonmätningar har utförts i samtliga fastigheter och samtliga fastigheter ligger under de fastställda gränsvärde.

PCB har inventerats i fastighetsbeståndet och där detta har förekommit har sanering genomförts!

Miljömål

  • Att minska miljöpåverkan från energianvändningen. Här inkluderas även energianvändningen vid transporter.
  • Att göra medvetna material, produkt, avfalls och metodval i fastighetsförvaltning, drift och skötsel.
  • Att minska riskerna för fastigheternas direkta negativa miljöpåverkan på hyresgästerna genom exempelvis radonåtgärder, asbestsaneringar, inomhusklimatförbättringar, PCB-saneringar och brandsäkerhetsarbeten.