Solportens
policy om
GDPR

Solportens
policy om
GDPR

General data protection regulation

Den 25 maj 2018 träder GDPR, General Data Protection Regulation i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler.

Personuppgiftsansvarig på Solporten Fastighets AB är Håkan Svanberg.

De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär b.la. att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifter får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till.

För dig som fysisk person innebär GDPR strängare reglering och att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss en gång per år. Dock har Solporten Fastighets AB rätt att behålla personuppgifter så länge ett hyresförhållande finns oss emellan samt så länge som bokföringslagen och övriga lagar kräver.

Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.  Rätten för registerutdrag gäller inte vid kameraövervakning.

Som hyresgäst hos oss behandlas dina personuppgifter i administrativa datorprogram för exempelvis hyresavisering och hyresförhandlingar men också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och/eller lösa uppkomna fel i lägenheten/fastigheten.

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part samt att vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi använder passagesystem och kameraövervakning för att kunna erbjuda ett lugnt och säkert boende men också för att förhindra olyckor och förebygga brott. Där kameraövervakning sker ges tydlig information om detta genom skyltning. Registrerat och inspelat material används endast för avsett syfte och genomgång av materialet sker endast när en allvarlig händelse har inträffat.

Du hittar mer information om GDPR på datainspektionens hemsida;

www.datainspektionen.se

Vår policy finns för att vi värnar om din integritet och vi vill att du skall känna dig trygg när du lämnar samtycke och anförtror oss med dina personuppgifter.